Papaya, Bhaktapur, 2013

Layered, Ilam, 2013

Himalayas, Pokara, 2013

Blue gate, Bhaktapur, 2013

Towards Tibet, Pokara, 2013

Charriot, Bhaktapur, 2013

Feed the birds, Kathmandu, 2013

Banana on string, Bhaktapur, 2013

Pray, Bhaktapur, 2013